2024-05-24
ElektromobilnośćPrawo i przepisy

2 miliardy dofinansowania do stacji ładowania do ciężarówek

Będą dopłaty do budowy stacji ładowania dla transportu ciężkiego

NFOŚiGW przekazał dziś do konsultacji potencjalnie przełomowy projekt programu priorytetowego „Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego”. 

Nastąpiło to niecały tydzień po ogłoszeniu projektu innego, planowanego programu, zakładającego dopłaty do zeroemisyjnych samochodów ciężkich kategorii N2 oraz N3 (eHDV). Kanał elektryczny informował o tym tutaj: https://kanalelektryczny.pl/miliard-zlotych-na-elektryczne-ciezarowki-nawet-750-tys-zl-doplaty-nfosigw-opublikowal-projekt-wsparcia-finansowego-zeroemisyjnych-aut-ciezarowych/

Dofinansowanie jest niezbędną zachętą do rozbudowy możliwości ładowania by spełnić cele klimatyczne UE oraz polityki energetycznej Polski.

Jakie są najważniejsze założenia nowego programu wsparcia?

 • Budżet: 2 mld zł (dwukrotnie wyższy niż proponowany na dopłaty do elektrycznych ciężarówek – 1 mld zł) 
 • Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych 
 • Wsparcie inwestycji ulokowanych wzdłuż sieci bazowej TEN-T lub na terenie centrów logistycznych (DEPOT) lub terminali intermodalnych
 • Moc dotowanych punktów ładowania: minimum 350 kW 
 • Nabory przeprowadzane w formie przetargów (tryb konkursowy z kryterium jakościowym inwestycji – efektywność dofinansowania, termin realizacji i efektywność rzeczowa) 
 • Okres realizacji programu: 2024-2029 

Spis treści

Cel programu

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia dla zeroemisyjnych pojazdów ciężarowych, zlokalizowanych przy trasach sieci bazowej TEN-T[1], centrach logistycznych oraz terminalach intermodalnych, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.

W ramach programu będą realizowane przedsięwzięcia, mające na celu rozwój gospodarczy kraju w kierunku nowoczesnej, konkurencyjnej oraz przyjaznej środowisku gospodarce.

Wybrane przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem będą zgodne z zasadą DNSH (Do No Significant Harm), która odnosi się do 6 celów środowiskowych tj.:

 • łagodzenia zmian klimatu,
 • adaptacji do zmian klimatu,
 • zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recykling,
 • zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi,
 • ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

[1] Oznacza sieć bazową w rozumieniu art. 38 rozporządzenia (UE) nr 1315/2013

Wskaźnik osiągnięcia celu będzie mierzony liczbą powstacych stacji – na tą chwilę NFOŚiGW nie podał konkretnej liczby.

Budżet

Budżet na realizację celu programu, na dofinansowanie w formie bezzwrotnej, wynosi
do 2 000 000 tys. zł, przy czym:

– co najmniej 80% budżetu przeznaczona będzie na wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego, zlokalizowanych wzdłuż sieci TEN-T;

– do 20% budżetu przeznaczona będzie na wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego, zlokalizowanych na obszarze centrum logistycznego lub terminalu intermodalnego.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2024-2029, przy czym:

 • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 30.06.2029 r.;
 • środki wydatkowane będą do 31.12.2029 r.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji[1], polegających na budowie lub rozbudowie ogólnodostępnych stacji ładowania jest prowadzony w trybie konkursowym.

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio: w Regulaminie naboru lub w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

[1] Przez inwestycję należy rozumieć budowę i/lub rozbudowę stacji ładowania w określonej lokalizacji. Wniosek o dofinansowanie może obejmować tylko jedną inwestycję.

Koszty kwalifikowane

 • okres kwalifikowalności kosztów danej inwestycji rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i trwa do 30.06.2029 r.;
 • kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie z Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są następujące koszty:
  • koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową/rozbudową stacji ładowania lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE;
  • część kapitałowa rat leasingowych – koszty dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii. Raty i opłaty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą być ustalone w umowach leasingu, które muszą również zawierać zobowiązanie korzystającego/leasingobiorcy (beneficjenta dofinansowania) do zakupu środków trwałych po upływie okresu leasingu i wskazanie, że środki trwałe będą umiejscowione na terenie stacji ładowania – co najmniej w okresie trwałości inwestycji;
  • koszty montażu i robót budowlanych;
  • koszty instalacji przyłączeniowej;
  • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie;
  • koszty dokumentacji technicznej;
  • koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
  • koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych;
  • podatki i opłaty związane z realizacją inwestycji, poniesione w okresie realizacji inwestycji, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług;
  • podatek od towarów i usług związany z realizacją inwestycji, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.);
  • koszt budowy magazynu energii, pod warunkiem magazynowania w nim energii OZE wytworzonej na miejscu i wykorzystania magazynu wyłącznie na potrzeby budowanej/rozbudowywanej stacji ładowania.

Formy i warunki udzielania dofinansowania

Forma dofinansowania

 • dotacja do budowy i/lub rozbudowy stacji ładowania, lub
 • dotacja z przeznaczeniem na dopłaty do rat kapitałowych ustalanych w umowie leasingu finansowego w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do:

100 % kosztów kwalifikowanych

Beneficjenci

O dofinasowanie mogą ubiegać się:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.), którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Rodzaje inwestycji

Inwestycje polegające na:

 • budowie ogólnodostępnej stacji ładowania prądem stałym posiadającej co najmniej:

–  dwa punkty ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW – dla inwestycji realizowanych wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T,

–  jeden punkt ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW – dla inwestycji realizowanych na terenie centrum logistycznego (DEPOT) lub terminala intermodalnego;

 • przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania prądem stałym, skutkującej przyrostem jej mocy w taki sposób, aby utworzone zostały co najmniej:

–   dwa punkty ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW – dla inwestycji realizowanych wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T,

–  jeden punkt ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW – dla inwestycji realizowanych na terenie centrum logistycznego (DEPOT) lub terminala intermodalnego.

Warunki dofinansowania

 • objęta dofinansowaniem ogólnodostępna stacja ładowania musi być zlokalizowana wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T tj. na drodze należącej do sieci drogowej TEN-T lub w odległości do 3 km jazdy od najbliższego zjazdu z drogi TEN-T lub bezpośrednio na terenie centrum logistycznego (DEPOT) lub terminalu intermodalnego;
 • jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze kilka wniosków o dofinansowanie z zastrzeżeniem pkt 3;
 • wartość dofinansowania wnioskowanego przez jednego wnioskodawcę oraz przez przedsiębiorstwa z nim powiązane w rozumieniu Załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (t.j.: Dz. Urz. UE L 187, z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) nie może przekroczyć 40% budżetu określonego dla danego naboru, wskazanego w ogłoszeniu o naborze[1];
 • objęta dofinansowaniem ogólnodostępna stacja ładowania wybudowana lub rozbudowana zlokalizowana wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T musi posiadać najmniej dwa punkty ładowania[2] o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW;
 • objęta dofinansowaniem ogólnodostępna stacja ładowania wybudowana lub rozbudowana, zlokalizowana na terenie centrum logistycznego (DEPOT) lub terminala intermodalnego, musi posiadać co najmniej jeden punkt ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW;

6)      ogólnodostępna stacja ładowania musi spełniać następujące wymagania:-        punkty ładowania o dużej mocy na prąd stały (DC), przeznaczone dla pojazdów elektrycznych muszą być wyposażone, do celów interoperacyjności, co najmniej w złącza połączonego systemu ładowania „Combo 2”, jak opisano w normie EN 62196-3:2014.

 • okres trwałości wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji, przy czym
  dniem zakończenia realizacji inwestycji jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (po uprzednim badaniu technicznym przeprowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny (UDT lub TDT));
 • infrastruktura ładowania objęta dofinansowaniem musi być ubezpieczona od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży przez cały okres trwałości;
 • dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycje, w których rozpoczęcie prac nastąpiło przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie prac należy rozumieć podjęcie robót budowlanych[3] lub zaciągnięcie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną;
 • dofinansowanie musi być zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia … r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w infrastrukturę ładowania i tankowania (Dz. U. ….);
 • wypłata dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji.

[1] Przy czym decyduje kolejność złożenia poszczególnych wniosków wniosków

[2] Przez punkt ładowania, należy rozumieć interfejs fizyczny zgodny z definicją punktu ładowania określoną w art. 2 pkt. 48) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1804 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylenia dyrektywy 2014/94/UE

[3] Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Szczegółowe kryteria wyboru inwestycji

KRYTERIA DOSTĘPU

 Lp.

NAZWA KRYTERIUM

Tak

Nie

1.        

Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru

 

 

2.        

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie

 

 

3.        

Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki

 

 

4.        

Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym

 

 

5.        

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy

 

 

6.        

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów

 

 

7.        

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW

 

 

8.        

Cel i rodzaj inwestycji jest zgodny z programem priorytetowym

 

 

9.        

Realizacja inwestycji nie została rozpoczęta w rozumieniu pkt. 7.3.9 programu priorytetowego, przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

 

 

10.    

Okres realizacji inwestycji i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym

 

 

11.    

Forma, intensywność i maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania jest zgodna z programem priorytetowym

 

 

 

Projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

 

 

 

Wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub ze względu na umieszczenie go na listach sankcyjnych

 

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE

Lp.

NAZWA KRYTERIUM

TAK

NIE

NIE DOTYCZY

I.

 

1.        

Spójność danych przedstawionych we wniosku i poszczególnych załącznikach (w szczególności zakresu rzeczowego opisanego we wniosku, harmonogramie rzeczowo – finansowym).

 

 

 

2.        

Przygotowanie instytucjonalne do wdrożenia przyjętego rozwiązania (możliwość wdrożenia inwestycji oraz utrzymania jej trwałości instytucjonalnej, w tym przejrzysta struktura własnościowa, forma prawna, czytelne relacje kontraktowe, itp.).

 

 

 

3.        

Poprawność kalkulacji kosztów inwestycyjnych pod warunkiem zaakceptowania ich kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach, w tym kosztów eksploatacyjnych infrastruktury. Należy również precyzyjnie wskazać kategorie kosztów wraz z podaniem podstawowych danych technicznych dotyczących urządzeń.

 

 

 

4.        

Zgodność stacji ładowania z co najmniej z następującymi wymogami:-        punkty ładowania o dużej mocy na prąd stały (DC) przeznaczone dla pojazdów elektrycznych muszą być wyposażone, do celów interoperacyjności, co najmniej w złącza połączonego systemu ładowania „Combo 2”, jak opisano w normie EN 62196-3:2014.

 

 

 

5.        

Zagwarantowanie 5 letniej trwałości inwestycji.

 

 

 

6.        

Deklaracja Wnioskodawcy o zapewnieniu niedyskryminującego dostępu do ogólnodostępnej infrastruktury.

 

 

 

7.        

Oświadczenie Wnioskodawcy, że  inwestycja objęta dofinansowaniem, będzie zgodna z zasadą DNSH (Do No Significant Harm) „Nie wyrządzaj znaczących szkód” (DNSH Technical Guidance, 2021/C 58/01)

 

 

 

Zasady oceny:

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych przedstawionych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku.

Negatywna ocena któregokolwiek z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku

II.

 

OCENA FINANSOWA

1.

Analiza bieżącej sytuacji finansowej Wnioskodawcy

 

 

Zasady oceny:

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) i – jeśli dotyczy – zgodnie z „Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie”.

Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji finansowej.

Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna

2.

Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy – w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej

 

 

Zasady oceny:

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) i – jeśli dotyczy – zgodnie z „Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie”.

Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł finansowania inwestycji.

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1

III.

OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ

1.

Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

 

 

Zasady oceny:

  

Ocena wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami dopuszczalności określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia …………….…………… r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje w infrastrukturę ładowania lub infrastrukturę tankowania (Dz. U..)

 

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku.

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium (informacje o zasadach oceny)

Liczba punktów

 (1)

Waga kryterium

 (2)

Maksymalna liczba punktów (1×2)

1

Efektywność dofinansowania inwestycji

Kryterium mierzone będzie ilorazem wartości dofinansowania oraz zainstalowanej mocy wyjściowej stacji ładowania (w kW). Największą liczbę punktów otrzymają przedsięwzięcia, które wykażą się najmniejszą wartością wskaźnika efektywności dofinansowania inwestycji (E) (tzn. że dzięki jak najniższej kwocie dofinansowania zostanie osiągnięty jak największy efekt w postaci wyjściowej mocy zainstalowanych stacji ładowania).

Punktacja będzie opierała się na liniowej zależności, gdzie wniosek o najniższej wartości współczynnika E otrzymuje 70 punktów, a wniosek o największej wartości współczynnika kosztów 1 punkt. Funkcję liniową do obliczania punktacji dla kolejnych wniosków przedstawiono poniżej. Punktację należy zaokrąglić do liczb całkowitych.

gdzie:

Emin – oznacza najniższy wskaźnik efektywności dofinansowania inwestycji z listy otrzymanych wniosków,

Emaks – oznacza maksymalny wskaźnik efektywności dofinansowania inwestycji z listy otrzymanych wniosków.

1-70

1

70

2

Termin realizacji inwestycji

Kryterium mierzone będzie zadeklarowanym terminem realizacji inwestycji.

Sposób przyznawania punktacji:

Termin zakończenia realizacji inwestycji rozumianej jako data przekazania do eksploatacji:

– przed 31.12.2026 r. – 4 pkt;

 – przed 31.12.2027 r. – 2 pkt;

 – po 31.12.2027 r. – 1 pkt;

1-4

5

20

3

Efektywność rzeczowa inwestycji

Inwestycje, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia najlepszego efektu rzeczowego, rozumianego jako wybudowanie/rozbudowanie ogólnodostępnej stacji ładowania o największej zainstalowanej mocy wyjściowej.

Sposób przyznawania punktów:

·         dla inwestycji realizowanych wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T:

Ogólnodostępna stacja ładowania wyposażona:

– w 3 punkty ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW –  1 p.

– w 4 do 5 punktów ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW – 2 p.

– w 6 do 7 punktów ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW – 3 p.

– w co najmniej 8 punktów ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW – 5 p.

·         dla inwestycji realizowanych dla inwestycji realizowanych na terenie centrum logistycznego (DEPOT) lub terminala intermodalnego:

Ogólnodostępna stacja ładowania wyposażona:

– w 2 punkty ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW –  1 p.

– w 3 punkty ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW – 2 p.

– w 4 punkty ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW – 3 p.

– w co najmniej 5 punktów ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW – 5 p.

1-5

2

10

SUMA

100

Wnioski zostaną uszeregowane na liście rankingowej wg liczby otrzymanych punktów. Dofinansowanie nie zostanie udzielone na wnioski najniższej ocenione, łącznie opiewające na 5%
(z zaokrągleniem w górę do pełnych wnioskowanych kwot) kwoty wszystkich wniosków pozytywnie ocenionych pod kątem kryteriów jakościowych dopuszczających.

 

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE

W przypadku uzyskania przez przedsięwzięcia w wyniku oceny jednakowej liczby punktów, o ich kolejności na liście rankingowej przesądza wyższa liczba punktów uzyskana w kolejnych kryteriach wskazanych jako rozstrzygające. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium rozstrzygającym nr 1 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium nr 2. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w kryterium nr 1 i 2 decyduje liczba punktów uzyskana w kryterium rozstrzygającym nr 3.

KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE NR 1. Efektywność dofinansowania inwestycji (kryterium punktowe nr 1).

KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE NR 2. Termin realizacji inwestycji (kryterium punktowe nr 2).

KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE NR 3. Efektywność rzeczowa inwestycji (kryterium punktowe nr 3).

Postanowienia dodatkowe

 • Beneficjent, realizujący inwestycję współfinansowaną ze środków Funduszu Modernizacyjnego, ma obowiązek prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych, dotyczących przedmiotowej inwestycji;
 • NFOŚiGW może dokonać kontroli inwestycji u wnioskodawcy/beneficjenta – samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne – w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu jej trwałości;
 • Szczegółowy sposób naboru wniosku o dofinansowanie określa regulamin naboru;
 • W sprawach nieuregulowanych, do wniosków o dofinansowanie stosuje się obowiązujące w NFOŚiGW wewnętrzne regulacje;
 • Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie”.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *