2024-05-24
ElektromobilnośćPrawo i przepisy

Miliard złotych na elektryczne ciężarówki. Nawet 750 tys.zł dopłaty do aut N2 i N3

Miliard złotych na elektryczne ciężarówki. Nawet 750 tys.zł dopłaty. NFOŚiGW opublikował projekt wsparcia finansowego zeroemisyjnych aut ciężarowych

W piątek 26.01.2024 NFOŚiGW ogłosił projekt wsparcia zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3.

Co to są pojazdy kategorii N2? Są to pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 tony, ale nieprzekraczającą 12 ton.

Co to są pojazdy kategorii N3? Są to pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 ton.

Dostępny budżet i okres wydatkowania środków na elektryczne auta ciężarowe

Budżet programu wynosi 1 Mld zł i jest on przewidziany na lata 2024 – 2029. Okres zawierania umów będzie trwać do 31.12.2028r a okres wydatkowania środków zakończy się do 30.06.2028r.

Koszty kwalifikowalne dofinansowywania do aut ciężarowych

 • okres kwalifikowalności kosztów danej inwestycji rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i trwa do 31.12.2028 r.;
 • kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie z Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są:
 • koszty związane z zakupem nowego (Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii N2 lub N3 fabrycznie nowy, który nie był przed zakupem zarejestrowany) pojazdu zeroemisyjnego kategorii (Zgodnie z kategoriami, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ) N2 lub N3, rozumiane jako wartość przedmiotu zakupu ujęta na fakturze VAT potwierdzającej zakup pojazdu zeroemisyjnego oraz stanowiącej podstawę do rejestracji pojazdu (przez Beneficjenta);
 • koszty związane z leasingiem (Przy czym kwalifikowany jest kapitał w ramach umowy leasingu.) nowego pojazdu zeroemisyjnego kategorii N2 lub N3, rozumiane jako cena nabycia pojazdu przez firmę leasingową, wyszczególniona na fakturze zakupu.
 • podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez Beneficjenta. Oznacza to, że w przypadkach, gdy Beneficjent może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Formy i warunki udzielania dofinansowania zeroemisyjnych aut ciężarowych

Formy dofinansowania

 • dotacja do zakupu pojazdu lub
 • w przypadku leasingu – dopłata do opłaty wstępnej, ustalonej w umowie leasingu w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Przez opłatę wstępną należy rozumieć określoną w umowie leasingu jednorazową opłatę należną od leasingobiorcy  na rzecz firmy leasingowej, służącą pokryciu określonej części kapitału (ceny pojazdu) do spłaty przez leasingobiorcę. Opłata wstępna nie zawiera innych kosztów, opłat i innych należności związanych z zawarciem umowy leasingu i jest wyszczególniana na fakturze wystawianej przez firmę leasingową, do uiszczenia której leasingobiorca jest zobowiązany. Opłata wstępna w całości lub w części jest pokrywana z dotacji. Przez leasingobiorcę należy rozumieć podmiot spełniający wymagania dla beneficjenta określone w ust. 7.4, którym została zawarta umowa leasingu

Intensywność dofinansowania

Nabycie w formie zakupu:
 • do 30% w przypadku dużego przedsiębiorstwa
 • do 50% w przypadku średniego przedsiębiorstwa
 • do 60% w przypadku małego przedsiębiorstwa

kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszt inwestycji referencyjnej, nie więcej niż:

 • 400 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N2;
 • 750 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N3.
Nabycie w formie leasingu:
 • do 30% w przypadku dużego przedsiębiorstwa
 • do 50% w przypadku średniego przedsiębiorstwa
 • do 60% w przypadku małego przedsiębiorstwa

kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszt inwestycji referencyjnej, nie więcej niż:

 • 400 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N2 oraz nie więcej niż opłata wstępna;
 • 750 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N3 oraz nie więcej niż opłata wstępna.

Zgodnie z definicją mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa zawartą w załączniku I do rozporządzenia Komisji Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1, z późn. zm.)

Inwestycją referencyjną jest zakup analogicznego (pod względem przeznaczenia, wyposażenia itp.), innego niż zeroemisyjny, pojazdu tej samej kategorii, spełniającego już obowiązujące i mające zastosowanie normy unijne.

Warunki dofinansowania

 1. dofinansowanie nie będzie udzielone na inwestycje rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć zaciągnięcie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zakupu/leasingu pojazdu zeroemisyjnego lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną;
 2. dofinansowanie nie będzie udzielone na inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez datę zakończenia inwestycji rozumie się:
 3. – w przypadku zakupu – datę wystawienia faktury VAT, potwierdzającej zakup pojazdu zeroemisyjnego oraz stanowiąca podstawę do rejestracji pojazdu (przez beneficjenta),
 4. –  w przypadku leasingu – datę przekazania beneficjentowi (leasingobiorcy) nowego pojazdu do używania albo używania i pobierania pożytków na podstawie protokołu przekazania pojazdu;
 5. jeden wnioskodawca może złożyć w jednym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie, wniosek może dotyczyć kilku inwestycji, przy czym zakup lub leasing każdego pojazdu traktowany jest jako osobna inwestycja;
 6. wartość wnioskowanego dofinansowania przez jednego wnioskodawcę wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi w rozumieniu Załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (t.j.: Dz. Urz. UE L 187, z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) nie może przekroczyć 15% budżetu określonego dla danego naboru, wskazanego w ogłoszeniu o naborze;
 7. dofinansowanie nie będzie udzielane na koszty inwestycji, które zostały dofinansowane z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej;
 8. zakupiony/leasingowany pojazd zeroemisyjny musi być nowy2;
 9. zakupiony/leasingowany pojazd zeroemisyjny musi być oznakowany w okresie trwałości;
 10. okres trwałości wynosi 5 lat liczony od daty zakończenia realizacji inwestycji (zakupu/leasingu pojazdu).
 11. pojazd zeroemisyjny, stanowiący przedmiot dofinansowania, będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji;
 12. rejestracja pojazdu zeroemisyjnego musi być dokonana na rzecz właściciela pojazdu, który jest beneficjentem dofinansowania w ramach niniejszego programu (w przypadku leasingu pojazd może być zarejestrowany na leasingobiorcę lub firmę leasingową, z którą wiąże go umowa leasingu);
 13. pojazd zeroemisyjny objęty dofinansowaniem musi być ubezpieczony od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, w tym polisą OC oraz AC (autocasco), co najmniej w okresie trwałości;
 14. w przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w punktach od pkt. 6 do 8, dofinansowanie wraz z należnymi odsetkami, podlega zwrotowi na warunkach określonych w umowie dotacji; umowa może określać w szczególności proporcjonalność zwrotu oraz przypadki odstąpienia od zwrotu środków;
 15. wypłata dotacji będzie uzależniona od ustanowienia zabezpieczenia zwrotu środków;
 16. dofinansowanie przeznaczone na dopłatę do opłaty wstępnej wskazanej w umowie leasingu pojazdu zeroemisyjnego może być udzielone w przypadku, gdy na przedmiot leasingu nie udzielono wcześniej dofinansowania w ramach przedmiotowego programu;
 17. dofinansowanie musi być zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia (projekt). w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji zanieczyszczeń, inwestycje w ekologiczne pojazdy, inwestycje wspierające efektywność energetyczną, inwestycje dotyczące naprawy szkód wyrządzonych środowisku, ochrony przyrody oraz łagodzenia zmian klimatu, inwestycje w efektywne gospodarowanie zasobami, inwestycje w infrastrukturę energetyczną oraz na badania i usługi doradcze

Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;

Do katalogu Beneficjentów nie zalicza się banków i innych instytucji finansowych, których współwłasność pojazdu zeroemisyjnego wynika z wpisu do dowodu rejestracyjnego dokonanego wyłącznie tytułem zabezpieczenia kredytu/pożyczki udzielonej przez ten bank/instytucję finansową na współfinansowanie zakupu przedmiotowego pojazdu zeroemisyjnego.

Rodzaje inwestycji

Inwestycja polegające na zakupie/leasingu nowego pojazdu zeroemisyjnego kategorii N2 lub N3 w rozumieniu załącznika nr 2 do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji .

Szczegółowe kryteria wyboru inwestycji

KRYTERIA DOSTĘPU

Lp.

NAZWA KRYTERIUM

Tak

Nie

1.        

Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru.

 

 

2.        

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie.

 

 

3.        

Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki.

 

 

4.        

Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym.

 

 

5.        

Wnioskodawca oświadczył, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

 

 

6.        

Wnioskodawca oświadczył, że wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów (nie dotyczy osób fizycznych).

 

 

7.        

Wnioskodawca oświadczył, że wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW.

 

 

8.        

Cel i rodzaj inwestycji jest zgodny z programem priorytetowym.

 

 

9.        

Okres realizacji inwestycji i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym.

 

 

10.    

Forma, intensywność i maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania jest zgodna z programem priorytetowym.

 

 

11.    

Realizacja inwestycji nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku.

 

 

12.    

Projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

 

 

13.    

Wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości otrzymania Dotacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub ze względu na umieszczenie go na listach sankcyjnych

 

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE

Lp.

NAZWA KRYTERIUM

TAK

NIE

I.

ZASADNOŚĆ I WYKONALNOŚĆ INWESTYCJI

1.        

Przy zakupie/leasingu pojazdu kategorii N2 oraz N3:

–        Oświadczenie Wnioskodawcy, że pojazd stanowiący przedmiot dofinansowania w okresie trwałości wykona średnioroczny przebieg powyżej 50 000 km.

 

 

2.        

Oświadczenie, w którym Wnioskodawca zobowiązuje się:

–        do niezbywania pojazdu stanowiącego przedmiot dofinansowania przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji;

–        że pojazd stanowiący przedmiot dofinansowania będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji;

–        do ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży co najmniej w okresie trwałości;

 

 

3.        

Oświadczenie Wnioskodawcy, że koszty dofinansowywane w ramach inwestycji, nie zostały dofinansowane z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej.

 

 

Zasady oceny:

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych przedstawionych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku.

Negatywna ocena któregokolwiek z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku

4.        

Oświadczenie Wnioskodawcy, że inwestycja objęte dofinansowaniem, będzie zgodna z zasadą DNSH (Do No Significant Harm) „Nie wyrządzaj znaczących szkód” (DNSH Technical Guidance, 2021/C 58/01)

 

 

Zasady oceny:

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych przedstawionych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku.

Negatywna ocena któregokolwiek z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku

Lp.

NAZWA KRYTERIUM

TAK

NIE

II.

OCENA FINANSOWA

1.

Analiza bieżącej sytuacji finansowej Wnioskodawcy

 

 

Zasady oceny:

Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) – zgodnie z „Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie”

Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji finansowej.

Negatywna ocena kryterium nie powoduje odrzucenia wniosku o ile ocena kryterium nr 2 jest pozytywna

 

 

2.

Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy – w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej

 

 

Zasady oceny:

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) i zgodnie z „Metodyką oceny finansowej wniosku o dofinansowanie”.

Kryterium jest oceniane pozytywnie, o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł finansowania projektu.

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1

Przez ocenę finansową należy rozumieć zdolność wnioskodawcy do spłaty zobowiązań wynikających z umowy leasingu oraz ewentualnego zwrotu środków z dotacji, w tym jego sytuacji finansowej oraz wiarygodności płatniczej, dokonywaną z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie ze standardami rynkowymi.

Lp.

NAZWA KRYTERIUM

TAK

NIE

III.

OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ – o ile dotyczy

1.

Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej

 

 

 

Zasady oceny:

Ocena wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami dopuszczalności określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia …………….…………… r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji zanieczyszczeń, inwestycje w ekologiczne pojazdy, inwestycje wspierające efektywność energetyczną, inwestycje dotyczące naprawy szkód wyrządzonych środowisku, ochrony przyrody oraz łagodzenia zmian klimatu, inwestycje w efektywne gospodarowanie zasobami, inwestycje w infrastrukturę energetyczną oraz na badania i usługi doradcze (Dz. U. …….)

Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku.

Postanowienia dodatkowe

 • beneficjent, realizujący inwestycję współfinansowaną ze środków Funduszu Modernizacyjnego, ma obowiązek prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych, dotyczących przedmiotowej inwestycji;
 • NFOŚiGW może dokonać kontroli inwestycji u wnioskodawcy/beneficjenta – samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne – w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu jej trwałości;
 • szczegółowy sposób naboru wniosków o dofinansowanie określa regulamin naboru lub ogłoszenie o naborze;
 • w sprawach nieuregulowanych, do wniosków, o których mowa w pkt. 1 powyżej, stosuje się obowiązujące w NFOŚiGW wewnętrzne regulacje;
 • do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 • NFOŚiGW przeprowadzi okresowe oceny efektów i uwarunkowań programu. Wyniki oceny mogą być podstawą do zmiany zapisów programu.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Jeden komentarz do “Miliard złotych na elektryczne ciężarówki. Nawet 750 tys.zł dopłaty do aut N2 i N3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *